Regulamin rezerwacji wycieczek na stronie Biuro Podróży Wybrzeże BIS

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Witryna internetowa BIURA PODRÓŻY Wybrzeże BIS, dostępna pod adresem internetowym http://www.wybrzezebis.pl/ , prowadzony jest przez USŁUGI TRANSPORTOWE LESZEK GOŁOŚ, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8551052310.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze strony i określa zasady korzystania z witryny internetowej z możliwością rezerwacji wycieczek oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem strony www.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach witryny internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI TRANSPORTOWE LESZEK GOŁOŚ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8551052310.
 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem strony www.
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze strony www.
 1. Strona www – strona internetowa z możliwością składania rezerwacji na wycieczki prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.wybrzezebis.pl/
 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach strony www), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin strony www.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą w tym przypadku rezerwacji wycieczki.
 1. Konto – konto klienta na stronie www, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego rezerwacjach.
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie, umożliwiający utworzenie Konta podczas składania rezerwacji.
 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie www umożliwiający złożenie rezerwacji, w szczególności poprzez dodanie wycieczek do rezerwacji oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 1. Koszyk – element oprogramowania witryny internetowej zwany rezerwacjami, w którym widoczne są wybrane przez Klienta wycieczki do zakupu/rezerwacji, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych.
 1. Wycieczka – dostępna w witrynie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wycieczki zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem witryny internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3
Kontakt z Biurem Podróży Wybrzeże BIS

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Juliusza Słowackiego 23, 72-600 Świnoujście
 1. Adres e-mail Sprzedawcy:  biuro@wybrzezebis.pll
 1. Numer telefonu Sprzedawcy: 601-586-613
 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO BP. : 51102048700000530200773713
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 10:00 – 16:00

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze strony www, w tym przeglądania asortymentu oraz składania rezerwacji na wycieczki, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu np. chrome, mozilla firefox.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony www spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością witryny internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 1. Przeglądanie asortymentu strony nie wymaga zakładania Konta. Składanie rezerwacji przez Klienta na wycieczki znajdujące się w asortymencie możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację rezerwacji bez zakładania Konta.
 1. Ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wycieczkę , o której Klient jest informowany na stronach witryny internetowej w trakcie składania rezerwacji , w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 1. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 1. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, oraz o innych kosztach, będzie podana na stronie wycieczki w opisie.

§ 6
Zakładanie Konta

 1. Aby założyć Konto w witrynie internetowej, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, adres e-mail, imię, nazwisko, adres, nr telefonu.
 1. Założenie Konta w systemie zamówień jest darmowe.
 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7
Zasady składania rezerwacji

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1. Zalogować się do witryny (opcjonalnie);

2. Wybrać wycieczkę będący przedmiotem rezerwacji, a następnie kliknąć przycisk „Rezerwuj” (lub równoznaczny);

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Rezerwacji bez rejestracji;

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Rezerwacji bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Zamówienia oraz adresu, oraz daty urodzenia. Jeśli występuje konieczność, wpisać dane pozostałych uczestników wycieczki.

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8
Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 • Płatność kartą płatniczą poprzez firmę Przelewy 24.
 • Płatność szybkim przelewem online poprzez firmę Przelewy 24.
 1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach witryny internetowej. METODY PŁATNOŚCI

§9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą strony www zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Rezerwacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i przyjęcie jej następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Rezerwacji i o jej przyjęciu oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a. płatności przelewem, płatności kartą płatniczą lub poprzez płatności online, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowe od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Według Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, klient ma prawo do odstąpienia od umowy, zwłaszcza gdy ta została zawarta poza lokalem Biura.
 2. Odstąpienie od umowy na dwa dni przed rozpoczęciem wycieczki będzie możliwe przy pokryciu minimalnych kosztów. Koszt, który poniesie Klient nie przekroczy 10% wartości wycieczki.

§11
Rozwiązanie umowy przez Sprzedawcę

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy sprzedaży wycieczki kiedy:
  1. Liczba osób, biorących udział w wycieczce, jest mniejsza niż minimalna ilość uczestników.
  2. Minimalna ilość uczestników jest ustalona przez sprzedawcę uznaniowo, tzn. uwarunkowana pojemnością autokaru, lub miniautokaru.
  3. Zaistniały nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, spowodowane siłą wyższą.
 2. W razie rozwiązaniu umowy z powodów zawartych w pkt. 1, sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania klienta o tym fakcie przed terminem wycieczki i pełnego zwrotu klientowi wpłat dokonanych z tytułu wycieczki, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

§12
Reklamacje

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą. 

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem strony www zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być: 

a. osoby pracujące dla Sprzedawcy, tj. osoby pracujące w biurze, współpracownicy, przewodnicy, kierowcy.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§15
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez witrynę internetową zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

5. Rejestracja i użytkowanie Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email oraz umiejętności posługiwania się nim.

6. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych.

7. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Jedz co chcesz w Toruniu, ul. Szubińska 16B/14 w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

8. Administratorem danych osobowych jest USŁUGI TRANSPORTOWE LESZEK GOŁOŚ  z siedzibą w Świnoujściu. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail biuro@wybrzezebis.pl

9. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

10. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Operator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie zamówienia.

11. W sprawach nieuregulowanych w nin. Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

12. Polityka prywatności dotycząca wysyłania zapytań poprzez formularz kontaktowy:

 • Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie poprzez formularz kontaktowy.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora w celu udzielenia odpowiedzi (art. 6 ust 1 lit f RODO).
 • Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu komunikacji.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi bądź przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Pamiętaj! Przysługuje Ci prawo:

 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych osobowych
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego